Inzwai mhinduro dzemwana wemuHedheni paRoad Show. Jona pindura mibvunzo gumi (10) inotevera ugozviwanira shool fees voucher pachena.

1. Jona, tiudze ndiani muBhaibheri anonzi simba rake raibva mubvudzi? 
   Jona: "ndiBob Marley". 

2. Tiudze muchato mukuru mushoko dzvene ramwari wakaitirwa munzvimbo yainzi chii? 
   Jona: "Harare Gardens".

3. Vana veIsrael vakayambuka rwizi rwunonzi chii uye vachiende kunyika ipi? 
   Jona : "Rwizi Limpopo vakanange Joni"

4. Mambo Pharoh vaigara kupi? 
   Jona: "KuState House" 

5. Mambo Jesu vakarova vanhu vaitengesa nekutamba njuga munzvimbo ipi? 
   Jona: "Coppa Cabanna" 

6. Nhai Jona ndiani anonzi akaendeswa kuhere aramba kunyenga mukadzi waPotifa?
   Jona: "ndiGumbura asi haana kuramba kunyenga, ndiye akatorambwa" 

7: Sei Zimbabwe senyika ichinzi iChristian  Country? 
   Jona: "Nenhau yekutora minda" 

8. Zvakaporofitwa nani uye kupi kuti tenzi wedu vachazo batwa vagoshungurudzwa vozorowerwa pamuchinjikwa? 
   Jona: "NdivaMakandiwa paJudgement Night 2" 

9: Zadzisa chirevo ichi: Enda kumujuru iwe simbe ugo.........
   Jona: "Ugorumwa zvekuti ukaone pane churu unosvipe mate" 

10. Ndiani waungati ndiye muporofita mukuru mubhaibheri uye nemhaka yei? 
    Jona "Magaya muhombe bcoz ave kuto sponsor nebhora".

USABVISA CHIREMERERA CHE SUIT YAKO!
 • Usabereka setchel kana wakapfeka suit, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usamhanya chero wanonoka kwauri kuenda sei, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usafamba uchidya kana kunwa... 
 • Usadya mabanana, mango, chibage
 • Usamwa freezit chero kukapisa sei... 
 • Usadyira pachena unobvisa chiremerera che suit yako
 • Usamira kana kubata bata panotengeswa hembe dzemubhero, kana uchidzida wozotenga usina kupfeka suit.
 • Usaseka zvekubuda misodzi chero pakaita zvinosetsa sei ...iva dignified!
 • Usapopotedzana nevanhu kana kurwa wakapfeka suit.
 • Usapfeka ma Tekkie wakapfeka suit
 • Kana wapinda mu Restaurant, wava kudya ziva matsengero, usanyanya kushama muromo...
 • Usagwegwedura mabhonzo, unobvisa chiremerera che suit yako...
 • Takura Laptop bag chero musina chinhu mukati...
 • Usataura ma Language ese ese kana wakapfeka suit... 
 • Usataura chichawa chero uchichigona,,usataura chitoko kana chimanyika
 • Kunyangwe uchizivana nemahwindi pa rank, ita seusingavazivi, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usachema chema pakutenga kana wakapfeka suit
 • Batanidza mari yako, usaverenga madhora pose pose
 • Potawo uchiti kune vamwe "Keep change"
 • Zvauriiwe ugomwa scud wakapfeka suit
 • Uchienda kuchurch famba nemhuri yako kwete one one 
 • Kana usina mota usaratidza vanhu kuti waita zvekuchekerera nemubani....
 • Ziva masvikiro pavanhu, ita sewaburuka mota. 
 • Famba nekajira kekupukuta shangu.
 • Usadikitira wakapfeka suit unless uchiparidza.

Hurumende yedu payangotaura kuti yave kuda kuita zvema solar geyser,  zuva riye ratotanga kunetsa kuno ratoenda kwenyu richirikowo here?
Ndichivimba kuti maswera sei sei kwese kwamuri,  ndaida kungoti kwamuri Kune vaya vanoti kuvarume kana vakadzi vavo "baby" plz endayi navo vanodonhedzerwa Vitamin A nekubayiwa Measles ne Rubella
Mudzidzisi akabvunza vana kuti 1+1 = chii?
Umwe mwana ndokusimuka akati 1+1=4, umwe mudhara aitopfuura achibva kunobhadharirara vana fees ndokuzvinzwa. 

Mudhara uya akabva adzungudza musoro akati "Nzara
ichatiuraya muno munyika! Zvinhu zvichingokwira kudai, kubva ku transport, peturo, zvikafu kana iyo 1+1 yaimbova 2 ikozvino yatokwira yava 4"
KUSHATA KWERHODESIA

1. Wakadzidza kana kuti hauna basa wairiwana.
2. Kwaitengeswa mombe 1 kuendesa mwana kuUniversity.
3. Uchingobva kuUniversity basa, mota nemba straight.
4. Waimanikidzwa kuchata kuti upiwe imba mahara mutown.
5. Companies vaipa vashandi vavo hove dzakaomeswa (bakayawo) nesipo yekugeza maovhorosi.
6. Kwaisadiwa munhu asingashandi kugara mudhorobha.
7. Baba kana vafa mwana aibva apinzwa basa ipapo pasina interview.
8. Kana nguva yekurima yakwana waigona kumbosiya zvako basa mutown wonorima, uchidzoka basa rako rakakumirira.
9. Migwagwa yaive isina makomba makomba.
10. Kumisha mwana airangwa nemunhu mukuru wese pasina kupopoterana.
11. Vanhu vaimwa mvura yemurwizi vasingarware.

KUNAKA KWEZIMBABWE
1. Munhu wese ava kutengesa zvaanoda pamadiro.
2. Vanhu vava kupindawo muzvimbudzi zvaive zvevarungu chete uchisiya R5.
3. Tave kubvumidzwa kutenga ivhu 400 square metres neUS$4000 tozovaka imba yedu ipapo.
4. There is equality, ane degree neasina kana grade 1 tese mustreet.Mabasa hakuchina vanhu votopona nediaspora.
5. Kana une top face muhurumende unopiwa munda 50 ha, inputs wozvionera.
6. Mari inombopera kumabanks, zvobatsira kuti uichengetedze wega. Haupuhwi interest.
7. Kuuraya shumba kutokonzeresa pane kuuraya munhu.
8. Tava kukwanisa kubhadhara medical aid for no services at all.

Tiri mugore rezvidzidzo
Nekunetsa kwaita ZESA .....Ukaroora gore rino unonzi toda 6masolar ehumai 5 ma generator anotsika,vhuramuromo 20litres diesel
Ndinoziva kuti paane vanhu vanobata bata but pliz kana pane akabata calender akadzosera kuna January, pliz tigadzirisirewo. Manetsero emari aya ndijanuary chete uyu!
Rangarira kwaunobva kwaunoenda husiku, ungava musalad sei asi pakutora chitupa unotobvuzwa zita raSabhuku.
Judge - Va Chinotimba sei makarova mukadzi wenyu ne chair ?
Chinoz - Aaah ndakatadza kusimudza table
Sei sei? Mazvinzwa here kuti murungu uya anogara achiti YOU HAVE INSUFFIENT CREDIT TO MAKE THIS CALL, ashayika so fonayi mahara izvezvi vasati vaisa mumwe
Tindo: anosvika pane madzimai vanotengesa machicken cuts mumadhishi                      

Tindo:Zvidya zvenyu imarii?     

Mukadzi: $1 for  2                          

Tindo:Ko zvehuku?                 

Mukadzi: Pfutseki saka wanga uchireva zvipi? 
Hosiah Chipanga akabvunzwa kuti why paBand renyu murimi munongotamba mega zvikanzi hapana mushandi anobvumirwa kutamba pabasa
Mukanzwa arikuda stove,ndine yandiri kutengesa Made in China:
 • inopinda ma earphones ekunzwa zvauri kubika,
 • ine blu-tooth yekusender food mudyning,
 • ine torch,ine remote yekupindurisa zvaunenge uchibika,
 • inopinda memory card rekudownloader marecipe,
 • ine wi-fi unogona kubika uchishandisa mapoto epa next door
President we China akaita competition yekuda kuona the best ninja pasi rese. Saka pamaninja ese akaenda ikoko, pakasara 3 vanga vakapenga: weku Japan, mumwe weku England and
Chinoz from Africa.

Vakanzi do your best trick ndobva vakapiwa mosquito. Weku England akakanda mosquito ndokutora sword rake ndiye," ....... Whoooooooooosh, whooooosh!!" mosquito yakadonha pasi in 3 pieces!

Weku Japan akati I can do beta than that ndoku kandawo mosquito mudenga ndiye," Whooooosh,Whooooosh,whoooooosh , whooooosh!!" and the mosquito fell in 4 pieces...... wedu 

Chinoz akambomira achigaya kuti oita sei, ndokukanda mosquito mudenga ndiye "Whoooooosh aaaaaaaaaaya whoooooooooooosh!!" but mosquito yakaramba ichibhururuka.

President vakatsamwa vakati "what is this!"
Chinoz akapindura achiti, "Mukanyatsotarisisa, you will see kuti the Mosquito has been circumcised!!!"