Caller: Hallo
Officer: Yes taurai henyu
Caller : kuCharge office here
Officer: Yes ndiko chaiko baba,ndingakubatsireyi neyi baba
Caller: Munotengesa maCharger eNokia
Nyaya yekutsva iyi yanetsa.kwakatanga imba yachiyangwa,kukauya yagono,ndokuzouya complex yekuglen view.ikozvino beans dzangu dzanga dziri pamoto dzatsva

Umwe mface aiita zvekugadzira zvidhuura zvemaUS$. Imwe weekend akagadzira zvidhuura zvema$18 achibva ati regai ndiende nazvo kumachonyonyo ekuBinga achiti havangamboziva kuti hakuna $18 yakabatana.

Akasvikopinda mune kamwewo kashop maitengeswa nekachembere achibva aburitsa $18 yake yakabatana ndokutti, "Maswera here gogo, ndanga ndichikumbirawo change."

Gogaz vakatambira mari ndobva vangoitarisa mbichana vachibva vanyemwerera vachiti, "Ndokupa ari ma$9 maviri here kana kuti ma$6 matatu........."

Ndevapi Amai vanoda rubatsiro aps:

 1. Vanotamba paroad show
 2. Vanoyamwisa mwana vakamira
 3. Vanorasira masadza mugarden
 4. Vanotsvaira yard vachiimba kuma 4am
 5. Vanonanika magumbeze aitirwa weti nemwana vasina kuawacha
 6. Vanobvisa mwana madzihwa nehembe yaakapfeka
 7. Vanonwa mvura nechigubhu chinogara nemvura mufridge
 8. Vanopukuta patable nechikorobho
 9. Vanorega macalender emakore akapfuura akaturikwa kumadziro
 10. Vanoswera vakasunga pulling socks mumusoro
 11. Vanoenda kunotenga chingwa vakapfeka night dress
 12. Vanoenda nemwana wavo kunonamatirwa naPastor wavanogara vachinyeya kuti haana mweya.
 13. Vanorara vasati varatidza muenzi paacharara
 14. Vanoenda kunopopotera murume kubasa
 15. Vanoshandisa matooth pick vachidzosera mugaba mune mamwe
 16. Vanoenda kunhamo kumusha vodzoka munhu asati avigwa
 17. Vanokumbira mvura yekubika cerevita yavo panhamo
 18. Vanogezera mazino mukitchen sink
Sam naEria vakaenda kuchurch, Eria akakumbira jacket raSam sezvo kwaitonhora. Sam akabva arara mufundisi vachiparidza. Akatozopepuka onzwa mufundisi voti "Hoyo Eria muranda washe akatendeka woenda kudenga nengoro yemoto " Sam akati "Mubatei ane jacket rangu " 

Mwana adzokazve nehomework iyi ndiyo mivhunzo ycho ini ndazvikonewa saka ndauya kwauri:

Q1: rurimi rwenhunzi rune colour yerudzii

Q2: tsvina yemombe inonzi ndove koyemosquito inonzi chii?

Q3: mwana weinda anonzi chii?

Q4: nditaurire kuti average weight yenyuchi ichangoberekwa ichii?

Q5: tsikidzi hadzi inonzi chii nechingezi?

Q6: munhu anoba anonzi mbavha, ko anobirwa wacho anonzi kudii?
A man is dragged 2 church by his wife just after returning from a night club. He starts dozing immediately they enter church. Half awake, with the choir singing, he shouts while removing money from his pocket. "Tipeiwo ma castle matatu, muchinjewo ne ka rwiyo ako".
Pakaita bongozozo paCopacabana. Mumwe mukadzi akatenga cascade pane umwe murume zvikanzii, "Ah mukwasha, drink renyu harisi kutonhora wani?" Murume akati zvakutoda Bonde amai. Mukadzi akapopota zvakatyisa achiti ungada bonde neni iwe? Murume uya akazoti, "Kwete amai, Bonde ndiforomani wangu."
Mother: Nhai Joe mwanangu wave nemakore mangani?

Son: Ndaane 35 amai.
Mother : Saka kureva kuti hausati wave
nemskana waunoda kuroora here?

Son : Kwete amai ndinaye.

Mother : Kozvino chakumisa chiiko nhai
mwanangu iyezvino kubasa waporomotwa
tarisa makurire ezimba rino rawa kapiwa raunongogara wega. !

Son : Ndicharoora amai kana nguva yakwana.

Mother : Ndiri amai vako Joe nditaurire
chokwadi kana pane zvinonetsa tione zvekuita ?

Son : Chete amai musikana wangu ndomuda kuti ndiputse chitsidzo naye chekupinda
musvitsa tave ne15 yrs tichidanana hazviite.

Mother : Ah 15yrs saka arikuenda kuchikoro here?

Son : Kwete aakutosevenza asi kuti kubva ndichimu pfimba akati haadi kuroorwa
nemukomana ana amai vapenyu.
Anyway dear group members be informed kuti muchambondishaya kwekanguva pagroup apa ndahaiwa neve GREC kuseta mamidyear test.  Kune varasika GREC  yakamirira Gore Rezvidzidzo Examination Council!
Grade 7 Shona exam:

Hawairevesa Tina......?????
Pedzisa negitare rakakodzera.
A.dhiriri tinti
B.tiri tiri titi
C.dhiriri ndi tintii
D.giri ngi kinkiiiii
Nhai hama, zvariri gore rezvidzidzo, ndiziviseiwo kuti Sei Huku yakaundurwa ichinzi Dressed
Chicken?
Wotopa munhu bhutsu kuti akusonere. 
Wozoona akadzipfeka pa bottle store...
Wobvunza kuti "ko zviri kumbofamba sei nebhutsu dzangu???"
Wotoudzwa kuti dziri pa "Road Test"
Ndiani mbavha apa:
Mukomana aitengesa hove 3.3 kgs achida $10. Mdara wemota obva amira achida hove akati isa kuboot wouya kuzotora mari. 
Mkomana obva oisa hove pasi pemota ovhara boot, Mdara obva atiza asina kubhadhara achiti hove dzaamo!!!! 

So mbavha ndeipi
 • Bete - vano bhowa kuona vachinzi typing...
 • Nhunzi  - vane noise havanyarari,  anoita morning katwo-two
 • Gonye -  ukaona a typer i nonsense chete, anovava, naturally sends boring texts dzisina respondent
 • Kamba - ava ndovanoseka joke yaZuro,, nhasi senyowani,,,, type dziya dzino forwarder nyaya yeLast year
 • Nguruve - ava ndovaya vema 'kkkkk' havana zvavanonyora zvine msoro
 • Gonzo - ava ndovasingadi kuti vamwe vafadze pagroup, vanoisa joke yavo, yevamwe isati yasekwa
 • Murondatsimba - ava vanomirira kuti vamwe vaComente ivo vozongoita saizvozvo, ndo vana Amen
 • Datya - ava vanobhowa vano texter kamwe pamwedzi