Find by tag

baby feeder ku small house

Mumwe murume akaita small house kuMbare, saka akanga asisauye kumba,  ndokubva mukadzi wake atevera ikoko. Ndokuwana murume akagadzikwa musofa akapfekedzwa baby feeder, achidyiswa nespoon. 
Mukadzi akatsamwa, zvikanzi: "Imi murikuitei murume mukuru handei kumba!". 
Zvikanzi nemurume... "Atiti" 

Driver iwe speed yako yakawandisa

Zvidhakwa 3 zvakakwira taxi zvakadhakwa heavy. Taxi driver akangostarter mota akabva adzima akati tasvika vasina kumbofamba Chidhakwa 1 chakaburuka chakatenda;chidhakwa 2 chakaburitsa mari chikabhadhara. Chechi 3 chakapa driver zimbama. Driver akafunga kuti raona zvaitika akabva abvunza kuti ko wandiroverei? Chidhakwa chikati speed yako yakawandisa, ko dai watiuraya

Zvinoreva eco wepana ecocash

Ukataura chinhu mubako kana muhova panoita maungira. 
Rinenge riri voice rako haro rinenge richidairira , asi hausi iwe unenge uchiri kutaura.  
Phenomenon iyi Varungu vanoiti  "Echo".
Kana unemari muAccount  asi usinga kwanisi kuiita Cash-Out. Inenge iri mari yako hayo asi hausiriwe unenge wakaibata.
Now i understand why VaMasiwa vakaiti inonzi "Eco"-Cash.

....Maungira emaDhora.

Masasi ekubatsirana - mari yeku snake park

Hanzi unotoona munhu achiwana time yekunoona nyoka ku snake park asi achishaya nguva yekunoona vabereki kumusha. Vanhu itai mushe imi.

masasi ekupenga haufe wakawana umwe anenge ini

Woramba munhu, wotonzwa achiti "haufe wakawana mumwe anenge inini".
Ko mumwe anenge iwe ndomudii ini ndichitokurambira zvauri?

US Election - zanu fp pfee

USA Election Current Update
Donald Trump - 18.5%
Hilary Clinton - 26.5%
Zanu Pf - 55.0%

Bond Notes - tsumo

Hedzinoi tsumo dzema Bond Notes:
...................................................................
  1.  Ane  kwacha ane  mari hazvienzane neane bond 
  2. charovedzera charovedzera bond rakapinda muZimbabwe kwakachena 
  3. Igaroziva kuti bond haricrosse boarder
  4. Mudzimu wakupa bond wati nhunzi dzikudye 
  5. Ane bond peta muswe kuti ane US Dollar akutye 
  6. Aive ma bearer ave mabond 
  7. Matakadya US Dollar haanyaradze uyo akabata bond
  8. Kure kwe US Dollar ndiko kusina bond 
  9. Kudada kwevari America kukumbira vari Zimbabwe Bond
  10. Akupa  US Dollar ndewako .


enda unogezera shure

Amai vaigeza nemwanakomana wavo, ndokuti: "Enda unogezera kumashure usaone chunhu".  
Vakazoti vakotama vachida kunonga sipo, zvikanzi nechikomana: "Chinhu chenyu chave kuno, zvino ndogezerepi*?

Bond Notes - mushonga wemakonzo

Nhasi ndarohwa nehana kuseni ndirere. Pane munhu anga achideedzera achitengesa zvanzi 
"Wauya mushonga wemakonzo, wemapete newemasvosve. Vachada Bond tinaro rinouraya Economy ipapo ipapo"

maiguru vapedza kugeza

Mumwe murume aiva bofu akashanyira Mukoma wake ku town, airoja 1 room, ndokuwana mukoma asipo maiguru vachigeza. Akavamirira ndokupedza vakapinda vakamonera tauro ndokukwazisana havo vakabvisa tauro vachitemba kuti babamnn ibofu kwava kuzora mafuta namakumbo vachikotama vakafuratira  bamunini  apa nyaya dzichitsva .Ndokuti mafunga kuzotishanyirawo bamunini.Ivo vakati Hongu ndauya kuzokuudzai kuti ndavakuona ndakazorapwa maziso 

Bond Notes - ko naira nekwacha?

Hanzi heee bond harishande kunze... Heee bond zvakati zvikazoti. 

Ko iro Kwacha rinomboshanda kunze kupi? 
Meticash inoshanda kunze kupi? 
Naira chairo rinoshanda kunze kupi ? 

Bond ndiro ramunoda kuti ritenge kunze nekuti raita sei? 

MUKWANE!

Svomhu (maths) dzemu bhawa

Honaiwo svomhu (maths) dzemubhawa:

Ma Lion Larger 76, less your age, plus 40 ma Pilsner  = gore rawakazvarwa

basa chiiko nechirungu?

PAITA BASA:

Work - Basa
Job - Basa
Employment - Basa
Profession - Basa
Task - Basa
Role - Basa
Duty - Basa
Occupation - Basa
Purpose - Basa
I don't care. - Handina basa nazvo.
It doesnt matter. - Hazvina basa.
Troublesome - Panebasa
Condolences - Nemabasa
Acts - Mabasa
It's challenging - Ibasa chairo.
Hectic - Panebasa
Thank you! - Maita basa!

Saka basa chiiko nechirungu?
Zvariri basazve kutsvaka zvinoreva basa nhai.
Panebasa shuwa!

Ko kuri sei kumabasa?

Bond Notes - fake

Ko hanzi bond note kwato ne fake note kare 

Aya ndoanonzi mafunnies chaiwo
Ekuti mari iya isiri mari yane mariwo isiri mari chaiyo ikutedzera mari isiri mari

babie rine demba pamazino

Prosper akashanyira babie rake raigara kuMbare.So muface paakafunga kuti regai ndikise baby wanike rine katemba pakati pemazino chaipo. 
Prosper: baby ndifembere kuti wakadya nei nezuro? 
Tariro: fembera 
Prosper: nematemba 
Tariro: watadza nezuro takadya nemavheji.matemba takamadya last week bt 1