Find by tag

Masasi eku penga - Satani naMugabe

Satan akaonekwa achichema ndokunzi newewo munhu weutsinye unotochemawo? 
Zvikanzi naSatan zvimwe zvinhu zvinoitwa naMugabe zvinongonzi ndini!