Find by tag

Tinokuya dovi

Mughetto vanhu vanonyora paghedhi pavo kuti, "TINOKUYA DOVI" hamuna kuenda kuchikoro.......
Munofanira kunyora kuti "TINOKUYA NZUNGU KUSVIKA DZADOVI"
ndoshona chaiyo, munogokuya dovi kuti zviite sei......