Find by tag

dofo

john anouya kumba akafoira zvidzidzo  zvake zvose kunze kweChishona ndicho chaakapasa baba vake voti,'ko nemhaka yei kufoira kudai uchingopasa one subject zvonzi na John  ,aa nhai baba kana zvichida vanhu 8 kundidzidzisa  kuchikoro ndinofanira kuva nemisoro mingani kuti ndipase ma subjects 8.