Find by tag

Pane nyaya yakaitika. Paiva nemukadzi nemurume vaigara nehanzvadzi yemukadzi (tsano). Hanzvadzi uyu akanga ari mudiki kuna sisi vake. Rimwe zuva akafunga kutaridza simba rake kumukuwasha akati mukwasha ndivigire mvura. Mukwasha akanyarara akaudza mukadzi wake zvinyoronyoro kuti ndivigirewo vhura. Mukadzi haana kuziva kuti mvura ndeyeyi. Sezvo mukadzi akange ari *busy* achiita basa akabva atuma hanzvadzi yake kuti imuunzire mvura. Mukuguma kwenyaya, tsano vakazvicherera mvura yavo vega.

Get nyambo in your inbox!