Find by tag

Zvivindi kuchi naya

Zvakwakanga kuri kunaya mvura zhinji Jo aimhanya achienda kumba. Akaona mota mberi kwake achibva aimhanyira. Akasvikovhura ndokugara kumberi. Maiva musina driver asi iye akangomirira ava mukati.
Asati afunga zvakawanda mota yakatanga kufamba. Hana yake yakarova zvikuru. Kuti adzike akatya,kugaramo kwaityisazve uye kwanga kwasviba kuchinaya. Apa ma1 akanga atotanga nekuti mota yakafamba kusvika pakona yaityisa. 
Hana yakawedzera kurova paakaona steering yava kukoneswa kuteera road neruoko rwusina munhu. Zvakakunda hana yaJo achibva asvetuka nekumhanya kubhawa raiva padyo. 
Akangosvikogara mukona ari oga nemadhaka ake. Chinguvana akaona varume vaviri vachipinda vakananga paari.
Mumwe akabvunza nehasha "Mfana chivindi chako ndechei iwe kukwira mota yatiri kupusha?"

Get nyambo in your inbox!