Find by tag

Muzukuru ugotiunziravo Chelsea

Muzukuru: gogo ndikuya kumusha ikoko mangwana.munoda kuti ndikuunzirei chii nhai gogo.
Gogo: unongouya nezvaunosindiunzira muzukuru asi uwedzere necheresia yandangonzwa nembiri yekudyika tigoiravirawo

Get nyambo in your inbox!