Find by tag

Kudzidza Zvakawanda - End of Year Exam 2015

Kudzidza Zvakawanda Part1
Shona Paper 1.

Exam No. 1179/1.

01. Tipe boka revanhu raive riri vavava vamwe vachihusvuura paXmas? (6)
A. Civil servants.
B. Ma cross border.
C. Ma Grade Seven.
D. Vana Hwindi.

2. Ndivana ani mundima yawaverenga vari kunzi ukakweretesa unenge wasungirira mari yako pagumbo rengwena???? (4)
A. Mbavha.
B. Comby Driver.
C. Civil servants.
D. Varimi.

03. Vasikana vaisada kumira naani paXmas?(8)
A. Vafudzi
 vemombe.
B. Garden boy.
C. Hwindi.
D. C/ Servants.

04. Ndivanaani vari kufananidzwa neRadiator kuguta mvura?(4) marks.
A. Gonyeti drvr.
B. C/ Servants.
C. Cross border.
D. Vasikana vebasa.

05. Ndevapi vasingapiwe bonus??(3)Mark
A. Buddie users.
B. Telecel users.
C. Net 1 users.
D. C/Servants

Total 25 marks.