Find by tag

Shoko rekuti Gonyeti rakabvepi?

Ko shoko rekuti "Gonyeti", Sekuru vako vainzwa murungu wavo achibvunza nechirungu kuti "Has the lorry GONE YET" vakafunga kuti lorry ndiyo yainzi GONYETI.