Find by tag

Munhu asingamwi doro idhongi

Mudzidzisi wakaisa mabuckets two, redoro neremvura. Akabva atinha dongi. Dongi rakasvika pabucket redoro ndokudarika, ndokuenda paneremvura ndokunwa.
Mudzidzisi akabva abvunza vana kuti vakanga vazidzei.
John: "Ini  ndadzidza kut wese asinganwi doro idhongi!"