Find by tag

Ndaipa tyawo pano

Pne mumwe muchinda aipfuura nemumakuva ekumbare ..paakaona mumwewo munhu akabva afara kuti vachafamdidzana nekuti aitya. akabva kumunhu uye ndaita rake ngatifambei tose because ndangandiri kutya kudarika ndenga

mumwe muchinda uye ndokupindura achiti neniwo pandakange ndichiri mupenyu ndaitya kudarika pano ndenga .

zvichaita ndimuke chipok

Mukazoona ndomuka chipoko zvimwe zvacho ndeizvi:

1. Kundiisa paprofile picture ndafa
2. Kuchera guva zvakanyanya kudzika
3. Kuimba muchiita kunge mukutonakidzwa nekufa kwangu
4. Kudya rice parufu
5. Kuuya nemazifoni enyu muchindipikicha, ndipikichei izvezvi
6. Kuisa guva rangu kumapeto
7. Kunditi "famba zvakanaka" kuendepi?
8. Kusanamatira kuti ndimuke
9. Kundidongorera pabody viewing uri kure
10. Kungoseka seka panhamo yangu.

Get nyambo in your inbox!