Find by tag

Siya zvinhu zvangu

Kwanzi mumwe mukomana aifamba- famba zvake musango kumusha kwake kuLupane saka akafunga kuti regai ndimbotsauka ndimbochonjomara ndichizvibatsira( aida kuoffloader pasuru), apedza achibva asimuka avakuenda.

Saka ati fambei zvishoma akacheuka achitarisa kwaabva ndokuwana mumwe munhu arikutotora zvaanga asiya ipapo achiisa muplastic bag, mukomana uyu akadzoka achimanya kunge imbwa shanu kuzorwisana nemunhu uya kwanzi siya zvinhu zvangu.

Get nyambo in your inbox!