Find by tag

Usabvisa chiremerera che svutu

USABVISA CHIREMERERA CHE SUIT YAKO!
 • Usabereka setchel kana wakapfeka suit, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usamhanya chero wanonoka kwauri kuenda sei, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usafamba uchidya kana kunwa... 
 • Usadya mabanana, mango, chibage
 • Usamwa freezit chero kukapisa sei... 
 • Usadyira pachena unobvisa chiremerera che suit yako
 • Usamira kana kubata bata panotengeswa hembe dzemubhero, kana uchidzida wozotenga usina kupfeka suit.
 • Usaseka zvekubuda misodzi chero pakaita zvinosetsa sei ...iva dignified!
 • Usapopotedzana nevanhu kana kurwa wakapfeka suit.
 • Usapfeka ma Tekkie wakapfeka suit
 • Kana wapinda mu Restaurant, wava kudya ziva matsengero, usanyanya kushama muromo...
 • Usagwegwedura mabhonzo, unobvisa chiremerera che suit yako...
 • Takura Laptop bag chero musina chinhu mukati...
 • Usataura ma Language ese ese kana wakapfeka suit... 
 • Usataura chichawa chero uchichigona,,usataura chitoko kana chimanyika
 • Kunyangwe uchizivana nemahwindi pa rank, ita seusingavazivi, unobvisa chiremerera che suit yako.
 • Usachema chema pakutenga kana wakapfeka suit
 • Batanidza mari yako, usaverenga madhora pose pose
 • Potawo uchiti kune vamwe "Keep change"
 • Zvauriiwe ugomwa scud wakapfeka suit
 • Uchienda kuchurch famba nemhuri yako kwete one one 
 • Kana usina mota usaratidza vanhu kuti waita zvekuchekerera nemubani....
 • Ziva masvikiro pavanhu, ita sewaburuka mota. 
 • Famba nekajira kekupukuta shangu.
 • Usadikitira wakapfeka suit unless uchiparidza.

Get nyambo in your inbox!