Find by tag

Mukadzi asinga shandi anonzi chii

Hanzi vakadzi vanogara pamba (vasinga shandi) vanonzi D.C.C. zvichireva:
Daddy Chakati Chapera!!

Mhamha, ndimi makamira...

Murora akagara hake achibika:
Day 1: Mhamha nditambidzeiwo tutsotso ndimi makamira.
Day 2: Mhamha nditambidzeiwo mugoti ndimi makamira.
Day 3: Mhamha zvamuchiri makamira kudoor ndirasireiwo marara ayo panze.
Day 4: Mhamha ndimi makamira panze ibvai mandiigirawo maplates ekupakurira.
Day 5: Vamwene vakazoonekwa nevawakidzani vawo vachikambaira panze vachipinda mumba zvikanzi chii, vakati: "ndikaonekwa chete ndakamira ndotumwa"

Amai ndiigireiwo mvura

Son: Amai ndiigireiwo mvura
Mother: Iwe simuka apo undotora wega ndinokurova
Son: Pamunouya kuzondirova ibvai mauya nemvura

Get nyambo in your inbox!