Find by tag

Tiri kuendepi tisina kugeza?

Ndakakwira kombi nevamwe amai nekamwana kavo, kombi yese yati zii kamwana ndokuti "mama tirikuendepi tisina kugeza?"

kombi - ndibvisewo

A beautiful young lady was sitting next to a man in a combi, she was so sexy, and then she said to the guy "excuse me, unonzi ani?"
Guy said " Codza "
Then she said " Codza, can you please help me remove something from my breasts?" 
The excited young man replied and said " it will be my pleasure, what is it?"
Then the woman said "your eyes! idiot!"

Mubhaibheri hamuna Zim Dancehall!

Madzibaba anopinda mukombi vati fambei mutyairi anotanga kuridza Zim dancehall. 
Madzibaba ndokuti "Munhu wamwari bvisa izvo mubhaibheri chaimo hatina kumbonzwa kuti vanhu vaiteerera zvakadaro.!          
Mutyairi anomisa mota ovhurira madzibaba door oti: "dzikai zvenyu pano mdara"
Madzibaba anobvunza " Ko zvaitaseizve nhai munhu wamwari?"
Zvikanzi nemutyairi: "Isuwo hatina kumbopaona mubible pakanzi vanhu vaifamba nemataxi.Chimirirai ngamera nembongoro zvaitakura vanhu nguva iyi.

Masasi ema hwindi - Ndipei ndibate katsoko

Vamwe amai vakapinda mubhazi vakabata mwana wavo m umawoko. Hwindi akaramba akaatarisa mwana wavo ndokubva ati kwavari, "Amai, kutaura chokwadi handisati ndamboona mwana akashata kunge wenyu".

Amai vaye vakangomutarisa ndokuenda kuback seat ndokusvikogara paside pemumwe murume vachibva vati kwaari,"munoziva mahwindi anodenha zvenyu,uyo aripadoor angondiwanzira ndisina kumbotaura naye mufunge".murume uya ndokuti,"vanoda kutukwa,endai munomuudza magaramoyo ndosara ndakakubatirai tsoko yenyu".

Masasi ema hwindi - Munorara paveranda here?

Conductor: Mdhara garai seat iro rekumashure...
Mdhara: Ndirikuda kukurumidza kudzika.
Conductor: saka nhai mudhara kana muchida kukurumidza kumuka munorara paVerandah here

Get nyambo in your inbox!