Find by tag

Amai ndiigireiwo mvura

Son: Amai ndiigireiwo mvura
Mother: Iwe simuka apo undotora wega ndinokurova
Son: Pamunouya kuzondirova ibvai mauya nemvura