Find by tag

Matsotsi Haagerane

Kunetsa kwepetrol nechingwa kwaita kuti mudzimba muitike zvakaoma. Vamwe blazo vakasvika paDen kuma 2:30 am kubva vavhura door repabedroom vachingotanga nekuti: 
"Ende petrol yanetsa, ndanga ndiri muqueue nguva yese iyi....."

To his surprise, his wife was not in bed. He sat on the bed wondering where his wife had gone since the bed clearly indicated it had not been slept in!!! 30 minutes later kuma 3am, madam vakabva vapinda vakabata 2 loaves dzechingwa vachiti:
 "Ende hakuzi kureba kwanga kwakaita queue yechingwa nhasi!!!!" Nyaya yacho!!!!!!!!!!