Find by tag

Vana vechikoro vanonyima

 Ndiani anonyima pavana vechikoro ava:
1.Mockery anotakurira rice mugaba recamphor...
2.Mercy anodyira mangai muhengechepfu achinyepedzera kufura madzihwa...
3. Trynos anotakurira mazoe muchigubhu cheharpic...
4. Kumbirai anotakurira majigizi mubepa resurf....

Ice cream dzine pork!

Mupositori akaomera! 
Madzimai Mas: "Nditengereiwo ka ice cream madzibaba."
Madzibaba: "Dzine pork idzi"

Tsamba kuna Tete

Dear Aunty Rhoda : ndaitawo dambudziko. Mukadzi wangu anorara akapfeka hovhorosi. Pamwe bomber jacket, pamwe swimsuit , pamwe track suit. Nezuro akarara ne overcoat mukati aine skin tight. Ndodiiwo? 
Mhinduro: Dear Muzukuru, Ukwane iwe wanzwa. Tenga magumbeze nxaa. Tibvire apo

Get nyambo in your inbox!