Find by tag

Ngano dzeku grade zero - shili

Musafe makamanikidza twuvana twema Grade Zero kuita ngano. Inzwai ngano iyo yakaitwa nekamwana kairamba kuita ngano kusvika kazobatirwa shamhu kuti kaite, ndobva kati:

Shili akashila shulo, ndobva shulo ashula, zhikanji nashili asi nili kukushilisa zhinolwajisa hele, zhikanji nashulo aiwa yamba uchikoiya chete ini nili kunakilwa, zhikanzi nashili saka washulilei, zhikanzi nashulo sholi bhebhi kunakilwa, zhikanzi na shili manje so handichakushile futi kana uchiti nikakushila iwe woshula. Zhikanji nashili sholi sholi, ndozhandoita kana ndazhipigwa. Zhikanzi nashili olaiti ndakulegelela hangu but chifongola futi ndikushile nekumashule!
Ndopakapelela salungano! 

Get nyambo in your inbox!