Find by tag

Magetsi akaenda ndiri kuchigayo

Chinzwa zvakazokonzerwa nekunetsa kwemagetsi:

Sekuru: Nhai Morgan ko zvawaita mazuva matatu usina kudzoka kuchigayo?
Morgan: Magetsi anga achinetsa
Sekuru: Saka wazogaisa here magaroni maviri andakakupa?
Morgan: Kwete magetsi haana kudzoka.
Sekuru: Saka chibage chiripi?
Morgan: Chakapera ndicho chandaikanga maputi ndakamirira magetsi

Bhizimisi: chigayo vs barber

Chadzoka zvekare ne statistics

Chigayo $1 800
Chigero  $25

Kugaisa chibage $1
Kugera musoro.   $1


Mumba mune vanhu 5 vanogaisa bhaghidhi 1
Wechigero anogera vese.

Kana takuita business ngatitange tafunga

Get nyambo in your inbox!