Find by tag

zvichaita ndimuke chipok

Mukazoona ndomuka chipoko zvimwe zvacho ndeizvi:

1. Kundiisa paprofile picture ndafa
2. Kuchera guva zvakanyanya kudzika
3. Kuimba muchiita kunge mukutonakidzwa nekufa kwangu
4. Kudya rice parufu
5. Kuuya nemazifoni enyu muchindipikicha, ndipikichei izvezvi
6. Kuisa guva rangu kumapeto
7. Kunditi "famba zvakanaka" kuendepi?
8. Kusanamatira kuti ndimuke
9. Kundidongorera pabody viewing uri kure
10. Kungoseka seka panhamo yangu.

Get nyambo in your inbox!