Find by tag

pipe ye oxygen

l went to see my real friend ku hospital sezvo aisanzwa bhoo ,ndakasvikoona akaiswa pa oxygen hei hana yangu yakatanga kurova.ndakanomirawo paside pembhedha ,shamwari yangu yakabva yatora kapepa ne pen zvaainge apihwa kuti agonyorera zvaanenge achida sezvo anga asichagone kutaura ,akanyora ndokundipa ,asi ini wacho njere dzainge dzotorasika ndangoisa kapepa kaya muhomwe ndichiti hapana zvisvinu ndozonoverengera kumba. tichiripo shamwari yangu yakabva yafa 

tapedza kumuradzika ,sekuru vemufi vakazonditi ko kapepa kaya kainge kakanzi chii 

ndakakaburitsa semunhu aisaziva kuti kanei ndokuverenga pamwechete 

(kainge kakanzi):

"WAKATSIKA PIPE INOSUPLIER OXYGEN SHAA"

Manje ini ndoku....

Patient: Doctor ndine problem
yekukanganwa.
Doctor: Zvakatanga rinhi?
Patient: Zvechii??
Doctor:  manje ini ndokumamisa

Get nyambo in your inbox!