Find by tag

recycling, zim style

Kuti Zimbabwe ndiko kut nhamozve:
  1. Matayi emotokari anenge araswa kuSouth Africa achinzi apera, maZimba anoatora omatumira kumusha, ondoiswa pamotokari dzofamba 3-4 yez nawo.
  2. Obviswa pamota oitwa pangoro, ofamba 4-5 yez.
  3. Obviswa pangoro oitwa manyatera odhonza 5 yez.
  4. Kana nyatera riye ranzi rapera, rochitorwa rondoburiswa nyuchi.

Eria eoenda nengoro yomoto

Sam naEria vakaenda kuchurch, Eria akakumbira jacket raSam sezvo kwaitonhora. Sam akabva arara mufundisi vachiparidza. Akatozopepuka onzwa mufundisi voti "Hoyo Eria muranda washe akatendeka woenda kudenga nengoro yemoto " Sam akati "Mubatei ane jacket rangu " 

Get nyambo in your inbox!