Find by tag

recycling, zim style

Kuti Zimbabwe ndiko kut nhamozve:
  1. Matayi emotokari anenge araswa kuSouth Africa achinzi apera, maZimba anoatora omatumira kumusha, ondoiswa pamotokari dzofamba 3-4 yez nawo.
  2. Obviswa pamota oitwa pangoro, ofamba 4-5 yez.
  3. Obviswa pangoro oitwa manyatera odhonza 5 yez.
  4. Kana nyatera riye ranzi rapera, rochitorwa rondoburiswa nyuchi.

Shangu pa road test

Wotopa munhu bhutsu kuti akusonere. 
Wozoona akadzipfeka pa bottle store...
Wobvunza kuti "ko zviri kumbofamba sei nebhutsu dzangu???"
Wotoudzwa kuti dziri pa "Road Test"

MUNHU AKABA BHUTSU DZANGU NDIRI PA JUMPING CASTLE . SHOULD GROW UP

Ndezvipi zvinonyadzisa, kuti iwe uri muenzi wosvikirwa uchiwedzera mvura mupoto nevanhu vepo, kana kuti pamba pauya muenzi wausingazivi wosvikirwa naye uchiedza shangu (magwada) dzake

Get nyambo in your inbox!