Find by tag

Ndoidawo Memorial Service

Nkomo zvaakafa bob akadaidza mzee zvikanzi we are going to have a memorial service for the late. Haaa, mzee zvakabva zvamugumbura ndokubva atoshatirwa. Zuva re memorial manje bob zvakabva zvamunetsa ndokubvunza mutevedzeri wake kuti chii changa chichimudya. 

Mzee ndokubva ati, "Ini ndiri vice wo sa Nkomo, ini ndinogara ndichiita basa rangu rese nomazvo, and I am obedient. Kasi iwe bob waona zvakakodzera kuti uitire munhu uyu afa memorial service usati wandiitira yangu nhai?"

Ndebele surnames...

Caller: Hello may I please speak to Mr Ndlovu?
Receptionist: Sorry he is in a meeting with Mr Ngulube.
Caller: Who else can I speak with about a quotation?
Receptionist: Either Mr Nyoni, who is standing in for Mr Dube, or Mr Ngwenya.
Caller: Thank you. Please connect me to either one of them. By the way, who am I speaking to?
Receptionist: Miss Nkomo.
Caller: Hey, is that company or a zoo? .

Get nyambo in your inbox!