Find by tag

Ndoidawo Memorial Service

Nkomo zvaakafa bob akadaidza mzee zvikanzi we are going to have a memorial service for the late. Haaa, mzee zvakabva zvamugumbura ndokubva atoshatirwa. Zuva re memorial manje bob zvakabva zvamunetsa ndokubvunza mutevedzeri wake kuti chii changa chichimudya. 

Mzee ndokubva ati, "Ini ndiri vice wo sa Nkomo, ini ndinogara ndichiita basa rangu rese nomazvo, and I am obedient. Kasi iwe bob waona zvakakodzera kuti uitire munhu uyu afa memorial service usati wandiitira yangu nhai?"