Find by tag

Chisikana chidofo dofo

Chimwe chisikana chidofo dofo, changa chakazvipengera nekunaka, chaka wana 5 out of 100 pasvomhu!!

Murairidzi, uyo aiva munhurume, ndokunyora mubhuku kuti "SEE ME!!" achiti achibatsire. Asi chisikana chiya chakatofunga hacho zverudo, ndokunyorawo reply mubhuku imomo chichiti: 

"Hapana muuyu unovinga shiri!!! Iwe huya undione.... Kana uri serious nezvangu!!"

Ma presents kuna mai

Paiva nevamwe vana vaiva naamai vaibva kuGhana. Rimwezuva vakafunga kutengera mai vavo mapresents, wekutanga akatenga mota yekufambisa vachinoona hama.

Wechitwo akatenga imba ine marooms 36, wechithree akavatengera parrot yaizovavaraidza ichitaura zvisina basa.

Mai vacho havana kunyatsofara nekuti vaiti havana hama muZimbabwe saka vaisazoshandisa mota yacho. Kune wechitwo vakati havana munhu wekugara naye mumba macho asi vakatenda wechithree vakati wakandipa kahuku endekainaka.

Mwana we tortoise anonzii

mwana wemunhu anonzi chii: mwana

mwana wembwa anonzi chii: mbwanana

mwana weshiri anonzi chii: shirana

mwana wetortoise anonzi chii: totoisana

Ngano dzeku grade zero - shili

Musafe makamanikidza twuvana twema Grade Zero kuita ngano. Inzwai ngano iyo yakaitwa nekamwana kairamba kuita ngano kusvika kazobatirwa shamhu kuti kaite, ndobva kati:

Shili akashila shulo, ndobva shulo ashula, zhikanji nashili asi nili kukushilisa zhinolwajisa hele, zhikanji nashulo aiwa yamba uchikoiya chete ini nili kunakilwa, zhikanzi nashili saka washulilei, zhikanzi nashulo sholi bhebhi kunakilwa, zhikanzi na shili manje so handichakushile futi kana uchiti nikakushila iwe woshula. Zhikanji nashili sholi sholi, ndozhandoita kana ndazhipigwa. Zhikanzi nashili olaiti ndakulegelela hangu but chifongola futi ndikushile nekumashule!
Ndopakapelela salungano! 

Get nyambo in your inbox!